پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

تشخیص پیستون کلیدی و غیر دارای برای خریداران و حتی تعمیرکاران تقریبا غیر ممکن هست و به این برهان بایستی همین قطعه حساس را از فروشنده مطمئن خریداری نمایید تا از خسارات بعدی در امان باشید. البته در بعضی موتورها مانند موتور پراید، به واسطه دسته جانمایی پیستونها و سوپاپها، حتی چنانچه تسمه تایم در دور بالا نیز چیره شود سبب ساز عکس العمل این دو کاربر به نیز دیگر نمی‌شود ولی در عمده خودروها مثل خودروهایی که از موتورهای پژویی به کارگیری میکنند، چنانچه همین حادثه بیافتد مسلما خساراتی سنگینی به موتور وارد خواهد شد. این شیارها در مواقع پاره شدن تسمه تایم نیز مانع از بازخورد سوپاپها کلیدی سطح پیستون میشوند. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آنها متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به توضیح آن پرداخته ایم ) به جهت دوری از عکس العمل سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر طبق شکل سوپاپ در پیستون ایجاد کرده اند تا اگر سوپاپ در زمان بالا بودن پیستون ، پایین بود ، مهم پیستون برخورد نکند. در این روش به جهت کنترل نمودن انبساط پیستون بر اثر حرارت یک سری شکافهای عمودی و افقی و یا فرو رفتگیهایی در بدنه پیستون تولید میگردد. حیاتی دقت به این که مراحل احتراق در محیط احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا فرورفتگی در پیستون ، بر شکل و دسته احتراق اثر گذاری می گذارد ، در برخی از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به تراز بالای پیستون می دهند. دسته طراحی تاج سیلندر فضای محیط احتراق، استحکام و ضریب انبساط پیستون و کیفیت احتراق را زیر اثر گذاری پیستون طراحی میگذارد. از طرف دیگر در بعضا از موتورهای سنگین از پیستونهای آلیاژ آلومینیومی به حیث داشتن خواص رسانش گرمایی مطلوب همین ماده استفاده میگردد به این ترتیب که به کار گیری از آن ، در دست گرفتن خوب تر حرارت محفظه احتراق را فراهم آورده و بدین ترتیب منجر در دست گرفتن خوبتر احتراق میگردد. پیستون کاربر متحرکی میباشد که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل می گردد و به وسیله شاتون توان حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی اشاعه بیشتری دارا هستند اما گونه آهنگری آن برای موتور های سنگین و لبریز توان به کار گیری می شود.