هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی سازنده می بایست اهمیت اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حیاتی دقت به موضوعاتی زیرا ارتقا اقتدار هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که برای ارتقا شتاب و قدرت ماشین آیتم استعمال قرار میگیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید همین آیتم یکی از از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن حادثه میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه کلیدی طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک عمل مشقت بار و مستضعف به دانش منحصربه‌فرد در حیث گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که بها ماشین بالا میرود و افراد بضاعت خرید یک ماشین پرقدرت و حیاتی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می کنند که کارگزاشتن همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حساس طراحی و تولید این قطعه اصلی دارد، زمان و هزینهای هست که شما می بایست برای آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر فرآورده و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میشوند و پروسهی انجام همین حادثه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، پرسرعت و آسانتر می باشد و این مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.