نگاهی به سریال دودکش ۲ – بازسازی ناامیدکننده

از سویی دیگر در “دودکش ۲” خرده روایتها به مرور در تلفیق مهم یکدیگر، بدنهای قرص و محکم را میسازند تا پیرنگ حساس اهمیت اتکا به نقش خانواده صورت بگیرد. در نهایت بایستی گفت درصورتیکه سریال “دودکش ۲” پرداخت بهتر و مستمری در تولید کاراکترها داشته باشد میتواند به جهت شخصیتهایش یک شناسنامه دائمی درست کرده تا در سریهای بعدی از همین شناسنامه برای پرداخت بهتر اثر بهره ببرد. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی از سریالهای تلویزیونی نصفه اولیه تیر ۱۴۰۰ هفت نصیب ابتدایی فصل دوم سریال «دودکش» کانال یک سیما حیاتی ۴۳.۴ % مخاطب دارای رضایت ۸۱.۱ درصد در‌حد فراوان در صدر سریالهای در درحال حاضر پخش سیما قرار گرفت. براین اساس سریال دودکش ۲ عمده از آنکه دنباله ماجرا سریالهای گذشته دارای ارتباط اهمیت خانواده مشتاق و قالیشویی پرحاشیهشان باشد، اکثر مشابه به یک بنا ناامیدکننده به حیث میرسد. سریالی کمدی که قصد دارد با بهرهگیری از پیشینه ذهنی مثبت مخاطبان نسبت به کاراکترهایی حیاتی شناسنامه و الگوهای رفتاری و کلامی آنان بیننده را سرگرم کند و خنده بگیرد. این جزئیات می تواند امکان دوام همین سریسازیها را بخش اعظم کرده و کمدی را به جهت ابلاغ مضمون‌ به سرویس بگیرد. بنابر همین سازندگان دودکش ۲ این روز ها اکثر اصلی این کلمه در فضای عمومی جامعه مواجهاند که «دودکش ۱ خوبتر بود یا دودکش ۲؟ گرچه این صورت از کمدی گاه به هجو نیز راه و روش مییابد و احتمال دارد در لحظاتی از آنچه استانداردها خوانده می گردند نیز عدول کند. ناگفته نماند که نصرت اینجا مقداری نیز مجال طلب است و مدام در خیلی از اتفاقات زندگی فیروز و عفت دخالت می کند و حضور فعالی دارد. فیروز میرسه اونجا که افروز میگه رفته مهم نصرت استخر فیروز عصبی میشه و میره اونجا بهش میگه من غم باد گرفتم استرس داشتم واست تو اینجا اومدی استخر؟ شبانه داوود دوست نصرت میره دم در قالیشویی و نصرتو برمیداره. البته اصولاً سریسازی در تلویزیون به مثابه تیغ دو لبهای میباشد که نیز میتواند ضمن جلب دقت بینندگان و تسهیل امور به جهت سازندگان، اثری جذاب را تحویل دهد و هم اهمیت تولید وضعیت مقایسهای، مخاطب را وادار به قیاس سری جدید اساسی نمونههای پیشین نماید تا کار تیم تولید را به شدت پایین ذرهبین ببرد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت ساخت کلاهک دودکش سیمانی.