مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در صورتیکه صاحب و مالک خودروی فاقد بیمه نامه شخص ثالث قصد معامله آن را داشته باشد در آغاز بایستی برای وسیله نقلیه خویش بیمه شخص ثالث تهیه نماید چرا که امکان خرید و فروش خودرویی که تحت پوشش بیمه فرد ثالث نمی باشد وجود ندارد. همانطور که در قسمتهای قبل تفسیر دادیم به ادله ناخواسته بودن بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسیله نقلیه، نداشتن آن حتی برای مدت یک روز عواقبی در پی خواهد داشت. در بعضی از مواقع به ویژه در صورتی که فوت یا این که خسارات بدنی دیگر در اثر واقعه شکل دهد، ضرر مالی جبرانناپذیری به جهت راننده مقصر به یار خواهد داشت. به غیر از عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که علاوه بر خسارات مالی بالا موجب صرف زمانه متعددی نیز خواهد بود. با همین عمل همه نکات به شتاب در ذهن شما تصویب شده و نیازی به مطالعه دوباره آن مطالب نخواهید آزمون دین طومار مقدماتی 3 داشت. برای نمونه اگر بیمه نامه اتومبیل فرد یک سال تخفیف عدم ضرر داشته باشد و به برهان دیرکرد در تمدید بیمه طومار مشمول جریمه شود، می بایست جریمه دیرکرد را بدون احتساب تخفیف و به صورت کامل بپردازد البته در حق بیمه حیاتی 5% تخفیف خواهد داشت و تعداد سال تخفیف عدم ضرر و زیان بیمه ثالث ماشین نیز از در میان نمیرود. همچنین بیمه فرد ثالث، خسارت جانی منجر به فوت را نیز بر شالوده دیه تمام (یعنی 480 میلیون تومان در ماههای غیرحرام و 640 میلیون تومان در ماههای حرام) به خانواده و یا این که ذینفع متوفی پرداخت میکند. در همین موقعیت فرد خاطی بایستی بیمه نامه فرد ثالث کلیدی دارای تنظیم نماید و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث که به حق بیمهاش اضافه شده است، هزینه پارکینگ را نیز بپردازد. اگر صاحب خودرو، مقصر باشد باید همگی هزینه را شخصاً بپردازد. در رخ نداشتن بیمه فرد ثالث در تصادفات، چه فرد مقصر باشد و چه زیاندیده؛ به مشکلات جدی بر خواهد خورد. در گزینه مقایسه کیفیت، بیمه مرکزی سالانه آماری را منتشر می کند که مقدار رضایتمندی بیمهگزاران از موسسه ها گوناگون را بر مبنا عواملی زیرا مرحله پوشش، مدت اعتبار، پاسخگویی (شفافیت و سرعت)، علم کارکنان، ارائه دیتاها دوران خسارت، ارائه دیتاها دوران صادر شدن بیمه شخص ثالث، رسیدگی به شکایات، رضایت مالی (حق بیمه)، راضی بودن مالی (خسارت دریافتی)، سادگی و سرعت صادر شدن بیمه شخص ثالث، سادگی و شتاب پرداخت خسارت، رابطه اساسی مشتری، تبلیغات صحیح، گوشه و کنار فیزیکی و سهم از بازار نشان میدهد.