قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

تمامی ی دریچه های فوق( دریچه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه به انضمامِ دریچه سقفی مشبک) میتوانند نیز بصورتِ بادمپر و نیز بصورتِ بدونِ دمپر تولید و عرضه شوند. روزنه سقفی چهار طرفه و گرد، دریچه تایلی و مشبک از اشکال دریچه های تهیه و تنظیم هوا می باشد که می توانید ایجاد هر یک از آن ها را مطابق مهم بعدها گزینه نیاز خود به کمپانی تهویه دریچه سقفی چهارگوش جدید پیشنهاد دهید. به روزنه هایی که بر روی دیوار به مراد تهیه هوای تولید شده توسط منبع، که از طریق سیستم شبکه کشی به محفظه منقل می شود، دریچه تنطم هوای دیواری گفته می شود. کانال کولر که وظیفه سوق‌دهی هوا از دستگاه های خنک کننده به پیرامون را دارد، نیاز به روزنه ای داراست که جهت هوا را بتواند تعیین و جهت دهی کند. این دریچه کاربرهای ویژه و بخش اعظمی دارد. جور پره ثابت روزنه های سقفی جهت کارگزاری سوای دمپر و یا نصب به همپا دمپر های چهارگوش موازی و متقابل ارائه می شود، زیرا دسترسی به این دمپر ها از شیار فریم قابلیت پذیر است. روزنه سقفی اصلی دریچه گرد پر رنگ نیز میتواند در کاغذ تایلی به طور مستقل قرار گرفته و در حفرهی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و نیز می تواند به رخ قاب دار در بدنهی سقفِ مهم نصب و به عمل گرفته شود.دریچه سقفی تایلی حساس دریچه گرد پررنگ نیز می تواند کلیدی دمپر باشد و نیز بدون دمپر باشد. روزنه سقفی تایلی دارای روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک صفحهی فلَت از ورق آلومینیوم(با فریم یا این که بدونِ فریم) و یک عدد دریچه جت نازلِ گرد می باشد که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ حیاتی متغیر است. دریچه سقفی چهارطرفه بایستی به وسیلهیک باکسِ رابط یا طوقهای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل گردد. تمامِ انواعِ دریچه سقفی به وسیلهیک باکس هوا یا این که طوقهای به لاین اهمیت هوا متصل میگردند و وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرند. روزنه که به طور کلی وظیفه سوق‌دهی جریان های مختلف را دارد، اشکال مختلفی دارد. نکته ای که در مورد این دریچه وجود داراست آن است که در سیستم هواساز گرمایش، سرمایش و تهویه می تواند به یاری بقیه تجهیزات آمده و هوای مطبوعی را تولید کند. همانطور که از اسم کالا مشخص هست فرآورده فریم و پره این روزنه از آلومینیوم مرغوب ساخت شده و همینطور امکان نصب گونه های دمپرهای پشت دریچه ای (دمپر پشت روزنه ای موازی و دمپر پشت روزنه ای متقابل) و همینطور تبدیل پشت دریچه ای در رخ نیاز خریدار در پشت روزنه وجود دارد.