سدیم هیدروکسید – Sodium Hydroxide – مرجع مواد شیمیایی ایران

فروش هیدروکسید سدیم (سود سوز آور) صنعتی یا سود پرک با اسم sodium hydroxide یک ماده شیمیایی جامد و از گونه های پر کاربرد گشوده در صنعت های متعدد می باشد. شرکت هیربد شیمی آریا بزرگترین مبداء تامین گونه های اسید ها و بازها و مواد شیمایی صنعتی بوده و مهیا فروش هیدروکسید سدیم (سود سوز آور) در غلظت ها و وزن های وختلف برای مصرف صنعت های متفاوت می باشد. بنابراین، اندازه گیری غلظت یون سدیم مقدار قلیایی بودن و پتانسیل سمی بودن آن را به طور ظریف نشان نمی دهد. هیچ یک از همین طرز های جایگزین نمی تواند از لحاظ اقتصادی اصلی تنظیم الکترولیز رقابت کند. همچنین مواد قلیایی را به جهت واکنش هایی که به آن نیاز دارا هستند ، نظیر بیوره ، آماده می کند. همچنین استعمال از عینک حافظ نیز به جهت مراقبت دیده در برابر محلول سدیم هیدروکسید ویا سدیم هیدروکسید جامد لازم است. کربنات سدیم ایجاد شده به عنوان متاع جانبی در واکنش اول، برای حذف دشواری غیر کربناتی در واکنش سوم مصرف می شود. زمانی مخلوط کربنات سدیم (Na2CO3) تشکیل می شود، میزان سمیت آن کمتر می یابد. سدیم هیدروکسید ماده ای معدنی است که از آن به جهت در اختیار گرفتن pH و ایفای نقش بافر در تنظیم بخش اعظمی از مواد همچون محصولات آرایشی و بهداشتی به کارگیری می کنند. همین میزان گرما به جهت مشتعل نمودن مواد قابل اشتعال به اندازه است. در پردازش پارچه، شستشو و سپید کردن کاربرد دارد. فرم غلیظ هیدروکسید سدیم در محلول های پاک کننده کاربرد دارد. سدیم هیدروکسید مضاعف در صنایع گوناگون به عنوان برهان پاک کننده به کارگیری میگردد و در صنعت بخش اعظم مهم اسم کاستیک سودا شناخته میشود. یکی از از خطرات زیاد جدی که همین ماده شیمیایی به جهت بدن دارد، تماس این ماده حیاتی چشم انسان میباشد که در صورتی که دارای چشم انسان تماس پیدا کند، می تواند باعث کوری همیشگی انسان شود. در صورتی که این ماده شیمیایی خطرناک بر روی پوست تن انسان بریزد، می بایست آن موضع را به مدت 10-15 بطور تمام و اساسی آب سرد شستشو داد. NaOH در مقایسه اصلی هیدروکسید پتاسیم کمتر در آب محلول واکنش سدیم هیدروکسید دارای سولفوریک اسید است. هیدروکسید سدیم یک ماده جامد و سفیدرنگ مهم فرمول شیمیایی NaOH میباشد. سدیم هیدروکسید یا این که کاستیک سودا یا این که سود سوزآور مادهای جامد و سفید رنگ اهمیت فرمول شیمیایی NaOH میباشد. اوج آزما پلاست ارائه دهنده انواع سدیم هیدروکسید از شرکت های معتبر از قبیل مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، نوترون شیمی و غیره میباشد.