زمین برای فروش در ترکیه

اکباتان این خصوصیت را دارد؛ شهرکی شاخص که شکلگیری و ساخت وام ایدههای ناب و تلاشهای بیوقفه «گلزار شبستری» معمار ایرانی میباشد که چندی پیش خبر درگذشتش رسانهای شد. سال قبلی مهندس «گلزار شبستری» در مصاحبهای درباره تولید این بنای تاریخی گفت: «کلمه اکباتان تلفظ قرص و محکمی داشت و به پروژهام هویت میداد. به من گفت: «آقای مهندس ما عاشق ساختمان شما شدیم و میخواهیم آن را بخریم». من هم قبول کردم، ولی او گفت: «۸۰۰ هزار تومان را نقدی میپردازم، ولی به جای ۲۰۰ هزار تومان یک تکه زمین دارم به متراژ ۱۰۰ هزارمترمربع که به شما میدهم.» آن زمین همین جایی بود که الان شهرک اکباتان ساخته شده است. درصورتیکه چه میتوان خرید کردن و فروش زمین را بدون واسطهگری مشاوران املاک هم انجام داد، اما تجربه نشان داده است، به کار گیری از خدمات مشاوران املاک تا حد متعددی امنیت معامله زمین را برای طرفین آن تضمین میکند. در آن دوران یکبار آقای «علم» وزیر دربار شاه، حساس «معینیان» که مدیر دفتر پاد شاه بود از پروژه اکباتان دیدن کرد. فیالبداهه رقم یک میلیون تومان را پیشنهاد بخشید که به جهت آن روزگار رقم فروش زمین در رودبار گیلان قابل توجهی بود. همینطور شهرک اکباتان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارمترمربع موکت لازم داشت. به آنان گفتم چنانچه چنینکاری نمایید همین شهرک ساخته نمیشود. به او گفتم «من اینجا را به جهت خودم ساختهام.» قانع نشد و اصرار به خرید کردن آپارتمانها داشت. هم اکنون اهمیت کلیک بر روی “Start Browsing” وارد کاغذ خرید کردن ملک و دیگر آیتمها در متاورس بازی دسنترالند میشوید. هنگامی ساختمان در هم اکنون اتمام بود، یک روز مردی که میگفتند از ملاکهای تبارک تهران است، به آنجا آمد. از همان موقع که زمین آنجا را دیدم این اسم در ذهنم تداعی شد. هم اکنون اصلی موافقت پایانی عباس آخوندی، «انتقال مالکیت زمینهای مسکنمهر از دولت به صاحبان اصلی» بعداز ماهها زمزمه و وعده مسوولان، به جهت اولینبار در ۱۸ شهر جدید و به جهت ۴۰۰ هزار واحد مسکونیمهر- که ۲۰درصد تمام مسکنمهر سرزمین را شامل میشوند- به اجرا درمیآید.