راهنمای تشخیص معایب پیستون

دلیل همین فعالیت هم همین میباشد که حین گرم شدن پیستون به صورت استوانه دربیاید. جهت ارتقا قدرت تولیدی موتور، تعداد سیلندرها نیز ارتقا و بر شالوده آرایش و پیرایش و تعداد سیلندرها، تعداد پیستونها انتخاب میگردد. تعداد حلقه موتور زیاد (بین 5 تا 7) رینگ اغلب در موتورهای دیزلی کاربرد دارد. تعداد حلقه پیستون به کار رفته در هر موتور به نوع موتور بستگی دارد. تعداد همین رینگها اکثر وقت ها 3 تا 5 می باشد و گهگاه وقت ها حتی به 7 عدد هم میرسد. این فلز مقاوم است و امکان ارتجاعی لطف هم دارد. رینگ پیستون میان سیلندر و پیستون قرار داراست و یکی از از مهمترین قطعات اتومبیل به شمار می رود. پیستون قطعه ای می باشد استوانه ای صورت که درداخل سیلندر حساس اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت وبرگشتی دارد. حیطه دیواره استوانه ای بالای حلقه فشاری، به وسیله حلقه ها جاروب نمی شود و بدین ترتیب ساییدگی کمتری را متحمل می شود. پیستون ماشین قطعه استوانه شکلی می باشد که در درون سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه کلیدی موتور میباشد و زمان های موتور را به وجود می آورد. این انبساط سبب ساز می شود تا به دیواره سیلندر بچسبند. رینگهای فشاری عمل انبساط را به طرف بیرون انجام میدهند. 3- با تولید سوراخ های (I,U,T) شکل در دامنۀ پیستون که حیاتی شیار های افقی و عمودی هستند، می قدرت از انبساط پیستون پرهیز کرد. خودروهایی که کلیدی زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، به جهت خودداری از عکس العمل سوپاپ اساسی تاج پیستون شیارهایی بر روی آن ساخت میکنند. آن قسمت از میل لنگ که در این یاتاقان ها قرار گرفته می باشد سطح ها میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور این سطوح، سطح ها دیگری وجود داراست که به سر بزرگ جور های پیستون مربوط هستند، سطح های اخیر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ غالبا میان هر دو مرحله یک لنگی وجود پیستون نعل اسبی دارد. این دو نوع شامل رینگهای فشاری و رینگهای روغنی است. رینگ پیستون یا رینگ موتور بر حسب کاری که انجام می‌دهد و همینطور محل قرارگیری آن‌ها بر روی پیستون به دو جور تقسیم میشوند. همانطورکه روشن هست رینگ به معنا رینگ است و رینگ پیستون به حلقههایی فلزی گفته می‌شود که بر روی پیستون قرار میگیرند. ضروری به ذكر است كه طبق شكل (4) بايد بين پيستون و سيلندر نيز لقي مناسبي را در لحاظ گرفت تا در صورت تغيير بعدها پيستون و سيلندر به دليل تغيير دما ، پيستون داخل سيلندر گير نكنند.