خانه – كفش تابا

به نظر ميرسد همانطور كه بدنه اصلاحطلب جامعه به خاطر عدم پيگيري وعدههايي مثل برطرف کردن حصر، بهبود وضعيت زنان و رفع تحريمها به مرور از دولت حسن روحاني نااميد شد، جامعه اصولگرايي غيرسازماندهي شده نيز به عبارتی مسير را طي ميكند و هنوز 6 ماه از آغاز به كار اين دولت نگذشته، از آنجا كه از برخي تصميمات و موضع‌ها دولت رييسي ناراضي است، موضعي انتقادي اتخاذ ميكند. اين دوپارگي در جناح راست كه در اعتراضها و نارضايتيهايي همچون آنچه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، تنها به مذاكره با امريكا محدود نبود و بسياري از اصولگرايان همچنين در روزهاي پیشین به حضور زنان در ورزشگاه هم اعتراض كردند و اين در حالي بود كه ميشد نارضايتي از عملكرد دولت و مجلس انقلابي و برخي بزرگان اصولگرا را نيز لابهلاي اعتراضشان روايت كرد. وليالله لوني، رييس مجمع عمومي جامعه مدرسين در نامه به ابراهيم رييسي نوشت كه اهمیت توجه به استقامتي كه از حضرتعالي در دفاع از ارزشها سراغ داريم، انتظار اين میباشد ضمن جلوگيري از اجرايي شدن اين تصميم، بخشهاي متفاوت دولت را از هرگونه مبادرت حاشيهساز و برخلاف اولويتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور منع و برحذر داريد. عقبنشيني دولت رييسي از مواضعي كه پيشتر در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه و مذاكره کلیدی امريكا از اين جريان به ياد داريم، درحالي رقم خورده كه بعضي اصولگرايان معتقدند ابراهيم رييسي در دوران بررسي پروندههاي مفاسد اقتصادي هم پس از مقطعي، به نحوي شتاب را كم كرد و حتي در مواردي عقب نشست. زنان در ورزشگاه؛ بدنه اصولگرايان ناراضي! در مدتي كه دوستم درگیر تعیین لباسهاي موردنظر خود بود حساس احتياط به او نزديك شدم و سر سخن باز شد: «زندگيمون توي تهرون بد نبود، سر و سامان داشتيم. يكي از همين جوانان اصولگرا در صفحه اينستاگرام خویش نوشته كه ما در همه سالهايي كه دولت روحاني بر سر كار بود، با اين اعتقاد و باور رشد كرديم كه مذاكره خيانت به كشور است و درحال حاضر دولتي روي كار آمده كه همان رویه و مرام را دنبال ميكند. دارای پا راه و روش بري كفش پاره ميشه، با کفش اسپرت پسرانه جورابی سر كلاه ! البته هم زمان دارای طرح اين انتقادات، گروهي از اصولگرايان به تندي از حاميان مذاكره انتقاد كرده و حتي خواستار بازخورد مجلس انقلابي با مديران وزارت خارجه شدند و روزنامه كيهان در سرمقاله خود به بعضي از اين مخالفتها واكنش نشان بخشید و نوشت: «اكنون اين پرسش از آقايان اميرعبداللهيان و شمخاني در ميان است كه چرا و حساس كدام تحليل منطقي و قابل قبول از احتمال مذاكره مستقيم کلیدی امريكا صحبت ميگوييد؟ در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت کفش اسپرت پسرانه طوسی.