بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

عضو گروه پژوهشی مدیریت و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: احتمالا هیچ عرصهای به میزان گردشگری از فناوری داده ها و ارتباطات تاثیر نگرفته است؛ بخش خصوصی به طور کامل نیازمند به کارگیری از فضای internet و دسترسی آزاد به این بستر است که هرگونه محدودیتی فعالیت اقتصادی این بخش را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. طباطبایی ادامه داد: قصد داریم اساسی برگزاری اولیه کنفرانس و نمایشگاه میان المللی گردشگری سلامت، درختان گردی و فضای سبز درمانی بسکی و دعوت از مالک نظران و فعالین این عرصه، به راه و روش حل مناسبی جهت ارتقاء مقام گردشگری سلامت و فضای سبز گردی به ویژه در بخش تدریس نیروی انسانی مورد نیاز همین صنعت دست یابیم. شجاعی افزود: نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری تندرست و طبیعت گردی بسکی از ۲۴ الی ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در استان گلستان برگزار خواهد شد. جهت تسهیل استفادۀ دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان، دسترسی به مقالات این نشریه آزاد و بهصورت رایگان است، همینطور این نشریه به جهت داوری و چاپ مقالات خود هزینهای از نویسندگان دریافت نمیکند. البته جزئیات کاملی از طرح هنوز اعلام نشده است، البته در ذهنیت جامعه محدودسازی افراد در دسترسی به فضای آزاد داده ها ایجاد شده است. در درحال حاضر حاضر شاهد به کار گیری فزاینده از ICT ها در میدان گردشگری هستیم. بایستی گفت جامعه ما در حال تجربه یک انقلاب صنعتی نو است که اما از آن به عنوان انقلاب اطلاعاتی هم اسم گردشگری ترکیه میبرند. عضو گروه پژوهشی مدیر و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری خاطرنشان کرد: احتمالا هیچ عرصهای به میزان گردشگری از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر گذاری نگرفته است. عضو گروه پژوهشی مدیر و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری گفت: حقوق دیتا از یک سو طرز تهیه و تنظیم فعالیتهای پردازش دادهها و کاربردها و فناوریهای ساخته شده بر روی آن ها را مطالعه می‌نماید و از سوی دیگر همین عصر با بررسی استفاده و کاربرد روشهای هوش مصنوعی در راستا حقوق، نقش «قانون به عنوان داده» را گزینه تحلیل قرار میدهد. وی افزود: در حالی فناوریهای دیتاها و ارتباطات در تمام بعدها زندگی ما حاضر شدهاند که روشهای پیشرفته بررسی آماری و هوش تصنعی و مصنوعی به طور فزایندهای در حال رخ دادن به تمام طیف فعالیتهای ما از گزاره روشهای اجتماعی، کار، مهاجرت و تعامل حیاتی محیطمان هستند. اساتید این راستا مدام جزء فعالان گردشگری بوده اند و منجر پرورش و شکوفایی گردشگری شده اند که معرفی آن‌ها به تیتر فعال گردشگری ، نقش بسزایی در توسعه و گسترش صنعت گردشگری دارد، در ورقه مرکزها آموزش گردشگری اهمیت همین دانش گاه ها و مراکز آشنا شوید. مراد از همین فیلتر تحلیل سوابق از تاریخ دقیق شروع فعالیت رسمی در زمینه گردشگری می باشد که بر اساس تاریخ ثبت شده ، سیستم چک می کند.