بالابر هیدرولیکی – قیمت خرید بالابر هیدرولیکی

رخنه هیدرولیک افتخار آن را دارد از سال 1399 اهمیت ساخت انبوه شیر برقی بالابر تک بوبین و دو بوبین طرح بلین آلمان، منحصر آسانسور و بالابر هیدرولیک علاوه بر از بین بردن نیاز مصرف کنندگان داخلی در تهیه و تنظیم شیر آلات روش اندازی بالابر، اهمیت استخدام نیروی مستخدم ساده و کارشناس و فنی قدمی در چرخه تولیدی و اقتصادی و ساخت و آماده سازی بستر اشتغال مرزوبوم بردارد. شرکت آسانسور «جابرینا» ، اصلی بیش از یـــک ده سال تجربـــه در حوزه تولید، کارگزاری و راه اندازی انـــواع آسانسور و بالابر هیدرولیک مفتخر هست به عنوان نماینده انحصـــاری در بالابر هیدرولیک خلیج کشور ایران فعالیت کنـــد. تولید شیر بالابر اساسی اشکال مصارف و کاربرد آن در جهان ایجاد کننده های معتبری را به معضل کشیده است، از گزاره کمپانی Blain و Bucher hydraulic از سازندگان دارای در همین صنعت هستند. شرکت فامکو نماینده رسمی کلایر اصفهان در استان تهران و البرز می باشد. در ابتـــدا آسانسورهـــای کامـــل و بسته بندی شـــده، وارد ایران می شد و به تدریج در سال 1345اولین کارگاه ایجاد در و کابین تأسیس شد و در غایت در سال 1353اولین کارخانـــه آسانسورســـازی در زمینـــی به مساحـــت 40هزار مترمربع واقع در شهر صنعتی البرز قزوین اهمیت ظرفیت نخستین تولیـــد 400دستگاه آسانسور به بهره برداری رسید. پس از آن فی مابین سالیان 1354تا ،1357کارخانه های متعددی در زمینـــه تولیـــد و ساخـــت بالابر خانگی و آسانســـور به یار کارگزاری و فـــروش به نمایندگـــی از کشورهـــای متعدد شروع بالابر هیدرولیک دست دوم به کار کردند. در نهایت در سال 850 نخستین آسانسور هیدرولیکی توسط تامپسون بـــرای یک ساختمان چهار طبقـــه ساختـــه شـــد و پـــس از آن سوله هـــای بـــزرگ تولیـــد آسانســـور در جهـــان تأسیـــس شدنـــد و تولیـــد آن به انبوه رسید. شواهـــد تاریخـــی ایـــران اثبـــات می کنـــد که آسانســـور در مجموعه های منحصربه فرد تخت جمشید، معبد آناهیتا و کـــاخ آپادانـــا پیـــش از زمـــان ارشمیـــدس نیـــز استعمال می شـــده اســـت؛ ولی صنعـــت آسانســـور در ایـــران قدمتی80 سالـــه دارااست و اولین آسانســـور الکتریکی ایران، در سال 1329بـــرای ساختمـــان بلنـــدی در خیابـــان جمهـــوری (مخبرالدوله) طراحی و ساخته شد.