آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

در چنین لحظهای یاد خدا و الهام معبود به یوسف توانایی داد، او از تمام کارها چشم پوشید، فکرش را یکسره کرد و به طرف درِ کاخ به قصد گریزو فرار آمد و تماما مواظب بود که در همین واقعه حسّاس نلغزد. 12-تهدید به حبس وتحقیر،حربه وشیوه ی طاغوتیان است. تولیدات چه در سینما و چه در تلویزیون کم شده میباشد و در عوض، ملاحظات بسیار زیاد. روایت حضرت یوسف (ع) یکی از از داستانهای فراوان آموزنده قرآنی است. طبق پیش بینی و پیشگویی یوسف،مردم هفت سال در وفور نعمت و باران بودند،ولی بعد از آن،هفت سال دوم فرا رسید و مردمان در گیر قحطی و خشکسالی شدند.دامنه قحطی از مصر به فلسطین و کنعان رسید.یعقوب به فرزندان خویش گفت:برای تنظیم گندم به سوی مصر روانه شوند. ؛آیا از شرکایی که به جهت پروردگار قرار دیتا اید کسی هست که به حقّ هدایت کند؟ شما غیر خدا چیزی را عبادت نمی نمایید مگر اسم هایی(بی مسمّی)که شما وپدرانتان نامگذاری کرده اید(و)خداوند هیچ دلیلی(بر حقانیّت)آن نفرستاده است.کسی جز خداوند حقّ فرمانروایی ندارد،او فرمان دیتا که جز او را نپرستید.این دین پا بر جا و پایدار است،ولی عمده مردمان نمی دانند. قرآن کریم و مهربان از آن به احسن القصص یاد می کند و در سورهای از قرآن که به نام ایشان میباشد روایت کاملی از حضرت یوسف ابلاغ میشود. وچون خوابگزاران پاد شاه نتوانستند این خواب را تعبیر کند، در این روزگار آن زندانی که آزاد شده و به دربار منش یافته بود، یوسف را به یاد آورد و گفت که تعبیروتفسیر آن خواب را برایشان میگوید. آنچه توده ای گفته اند که هنگامی مردمان مصر باخبر شدند که یوسف را به معرض فروش نهاده اند به طرف بازار برده فروشان هجوم آورده و ساعت به ساعت ارزش یوسف بالا رفت تا اینکه او را به اندازه وزنش از طلا و نقره و حریر و مشک فروختند و آن را به وهب بن منبه نسبت مید هند، افسانه ای بیش نیست. پس از چندی برادران یوسف کـه بـه عشق و علاقه پدرشان نسبت بـه یوسف رشک میورزیدند، وی را بـه چاه میاندازند و پس از مدتی کاروانی اورا از چاه در آورده و بـه عزیز مصر پوتیفار میفروشند و پوتیفار اورا بعنوان کنیز بـه همسرش زلیخا هدیه می دهد یوسف اسدی تیک آبی و… شاید یوسف به خاطر رعایت احترام عزیز مصر،از همسر او اسم جنگ و اشاره به مجلس میهمانی کرد. یعقوب کـه این رؤیای عظیم را می شنود، بـه او پیشنهاد می کند تا آنرا از برادران خویش نهفته کند. يوزارسيف: مـن خادم شـما هستم «ستاد انتخاباتي احمدي نژاد»،اينها بخشي از هزاران و شايد ميليونها پيامکي اسـت کـه در طول 10 ماه پخش اين سريال در مدح و يا نقد اين برنامه ساخته شد کـه در مدل خود يک رکورد محسوب شود.